1. Allmänt

 • Vid genomförd beställning, har kunden läst igenom och accepterat följande villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.

2. Avgifter & Betalning

 • Avgifter utgår enligt vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Betalning görs mot faktura (30 dagar).
 • Har full betalning inte skett senast 30 dagar efter det att påminnelse tillsänts kunden äger Leverantören rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden.
 • Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift. Då ett ärende gått till inkasso debiteras lagstadgade inkassoavgifter.
 • Om kunden byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Kreativmediaproduktion till e-post: info@kreativmediaproduktion.se
 • Kunden skall snarast meddela Kreativmediaproduktion om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

3. Kreativmediaproduktions rätt

 • Kreativmediaproduktion äger rätten att säga upp avtalet om Kund/kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.
 • En hemsida anses levererad när den är online samt fått kundens godkännande.
 • Kreativmediaproduktion äger ej rätt att använda bilder eller text, som kunden själv tagit fram, i andra sammanhang än på kundens egna hemsidor/system.

4. Kreativmediaproduktions ansvar

 • Kreativmediaproduktion är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.
 • Om vi beställer webbhotell för hosting av hemsidan åt kunden tar vi inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor.

5. Kunds ansvar

 • I händelse av att en fastprisöverenskommelse föreligger och kunden önskar göra förändringar utöver vad som tidigare överenskommits vilket innebär fördyringar i form av ökad arbetstid för Kreativmediaproduktion, debiteras kunden för denna extra tid enligt gällande timprislista.
 • Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning.
 • Kunden ansvarar för den information som finns publicerad på den egna hemsidan.

6. Tidpunkt för leverans av produkt eller tjänst

 • Leverans sker enligt överenskommelse. Vi tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.

7. Möten, utbildningar mm: 

 • Eventuella utbildning vid leverans av en hemsida går att köpa till och ingår alltså inte utan vidare överenskommelse. Detta kan ske dels genom videoguider, telefonmöten eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras enligt gällande timprislista och eventuell resekostnad kan tillkomma.

8. Domäntransfer: 

 • Om kunden önskar hjälp med flytt av en domän så sker detta enligt gällande timtaxa. Vid flytt av domän krävs en auktoriseringskod. Denna kod kan kund själv begära ut av sin tidigare leverantör. Sker detta debiteras kunden ej. Debitering sker enbart då kreativmedisproduktion behöver kontakta kundens tidigare leverantör.

9. Exempel på övriga tjänster som inte ingår i leverans av hemsida

 • Flytt av e-post, export av gammal hemsida, byte av webbhotell, byte av e-post tjänst, hjälp med webbapplikationer som t.ex. Google Analytics och Adsense, flytt av domän. På dessa samt andra liknande tjänster som ligger utanför produktionen av själva hemsidan kommer debiteras kunden enligt gällande timtaxa.

10. Backup

 • Kunden ansvarar själv för att se över att det regelbundet tas backups av hemsidan samt databasen. Många webbhotell erbjuder denna tjänst automatiskt men det är kundens ansvar att se till att deras webbhotell eller de själva regelbundet tar backup av hemsidan samt dess databas. Kreativmediaproduktion ansvarar inte för förlorad data vid t.ex. hackerattack, serverhaveri, brand, stöld eller liknande.

11. Innehållsansvar

 • Om Kreativmediaproduktion fått i uppdrag att skriva/lägga in texter på en hemsida är det kundens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan denne godkänner sidan och den släpps. Om någonting skulle vara felaktigt tar Kreativmediaproduktion på sig ansvaret för att åtgärda felet. Efter godkännande är detta ansvar endast kundens eget.
 • Kreativmediaproduktion förbehåller sig rätten att trots kunds inrådan inte publicera material som uppenbart strider mot bransch-etiska regler och / eller gällande lagstiftning.

12. Referens

 • Kreativmediaproduktion äger rätt att använda samtliga produkter som referens i samtal med annan kund samt som exempel på kreativmediaproduktion.se

13. Länk

 • Kreativmediaproduktion äger rätt att längst ner på varje hemsida ha en länk till Kreativmediaproduktion.se Denna länk ska vara så liten som möjligt och inte på något sätt förstöra sidans design.

14. Priser & offerter

 • De priser som anges i offert till kund gäller i sex månader om inget annat uppges.
 • Priserna är alltid exklusive moms.
 • Har kunden inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom tre månader från beställning så upphör kundens rätt att få samma pris.
 • Gällande timtaxa är 780 kronor ex moms per påbörjad timme (gäller från 2015-01-01).

15. Policy

 • I samband med beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.
 • Kreativmediaproduktion lämnar inte ut några kunders personuppgifter så som e-postadresser, telefonnummer eller adresser till tredjepart. Inte heller lämnas någon annan dokumentation ut till tredjepart.
 • Kunduppgifter används bara av Kreativmediaproduktion för tjänstens skull.

16. Force majeure

 • Kreativmediaproduktion skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, internet driftstörningar, hackerattacker eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Kreativmediaproduktion skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Kreativmediaproduktion inte heller kunnat undvika eller övervinna.

17. Support

 • Efter att en hemsida är levererad och godkänd av kunden ingår support 1 månad räknat från leveransdagen. Kunden har därefter möjlighet att mot kostnadstillägg utöka denna service.
 • Vår målsättning är att besvara alla supportärenden inom 24 timmar men vissa tider kan längre väntetider förekomma.
 • Vi erbjuder våra kunder support enligt överenskommelse. Support definieras som ”ärenden där kunds problem avhjälps utan utvecklingstid”. Detta innebär att ärenden där programmering krävs för att avhjälpa kunds problem generellt inte anses som support och därför kommer debiteras enligt rådande timtaxa.
 • Vid felsökning där felet ligger utanför Kreativmediaproduktions kontroll debiteras kunden enligt gällande timprislista. Ex. Om kund gör en felanmälan rörande åtkomst av webbplatsen och det visar sig att felet inte ligger hos Kreativmediaproduktion utan t ex hos kundens internetleverantör eller webbhotell så debiteras alltså kunden enligt gällande timtaxa. Ligger felet hos Kreativmediaproduktion åtgärdas felet konstnandfritt och snarast möjligt.

18. Tvist

 • Eventuell tvist ska avgöras inför allmän domstol

Senast ändrad: 2014-12-30